Checkbox در Android Jetpack Compose

Checkbox در Android Jetpack Compose

Checkbox در Android Jetpack Compose ابزاری برای دریافت مقادیر True یا False از کاربر می باشد و مانند مثال زیر می توان از آن استفاده کرد.

@Composable
fun CheckBoxDemo() {
  val checkedState = remember { mutableStateOf(true) }
  Checkbox(
    checked = checkedState.value,
    onCheckedChange = { checkedState.value = it }
  )
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − دوازده =