Slider در Android Jetpack Compose

Slider در Android Jetpack Compose

Slider در Android Jetpack Compose به کاربر برنامه شما اجازه می دهد همانند تصویر بالا از رنج موجود انتخاب نماید. نمونه کد تصویر بالا در ادامه آورده شده است!

@Composable
fun MySliderDemo() {
    var sliderPosition by remember { mutableStateOf(0f) }
    Text(text = sliderPosition.toString())
    Slider(value = sliderPosition, onValueChange = { sliderPosition = it })
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − چهار =