Switch در Android Jetpack Compose

Switch در Android Jetpack Compose

Switch در Android Jetpack Compose برای نمایش یکی از حالت های روشن یا خاموش بودن یک تنظیم کاربرد دارد!

@Composable
fun SwitchDemo() {
  val checkedState = remember { mutableStateOf(true) }
  Switch(
    checked = checkedState.value,
    onCheckedChange = { checkedState.value = it }
  )
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =